زبان خود را انتخاب کنید

نمایش نتايج آزمايشگاه البرز در نرم افزار مدیران

 

نمایش نتايج آزمايشگاه البرز در نرم افزار مدیران

شركتهاي پيشرو از همه ظرفيت نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران استفاده مي كنند

به همان سادگي ثبت كنيد:


fat/protein ratio
Lactose
Solids
Solids non-Fat
Freezing point depression
MUN
Denovo Fatty Acids
Mixed Fatty Acids
Preformed Fatty Acids
....

نمایش نتايج آزمايشگاه البرز در نرم افزار مدیران

 

نمایش نتايج آزمايشگاه البرز در نرم افزار مدیران