زبان خود را انتخاب کنید

نقش مديريت توليدمثل در بز و گوسفند

امروزه یکی از مشکلات مهم صنعت پرورش بز و گوسفند، عدم آگاهی از توان تولیدمثلی گله می باشد .برخی نژادها درخارج از فصل تولیدمثل تمایلی به جفتگیري ندارند، ولی برخی دیگر حساسیت کمتري به فصل تولیدمثل نشان میدهند. بنابراین با استفاده از روشهاي مصنوعی می توان زمان جفتگیري را به دلخواه تنظیم نمود تا بره زایی در فصل مطلوب انجام گیرد . این مهم وقتی قابل اجرا است که از پاسخ تولیدمثلی و خصوصیات دام در هر منطقه، آگاهی لازم وجود داشته باشد.آگاهی از خصوصیات تولیدمثلی دام هاي بومی موجب بهبود دامپروري کشور از طریق بهینه سازي مدیریت تولیدمثلی شامل برنامه ریزي براي افزایش توان باروري در گله و همزماني زایش دام و ارسال به بازار مصرف در زمان مناسب می گردد.
هر نوع افزایش بازدهی و ارتقاي بهره وري منجر به پایداري تولید تحت این سیستم ها خواهد شد. به این ترتیب ضروري است تا با مدیریت صحیح، حداکثر بهره وري و تولید را از دامهاي موجود داشته باشیم و در جهت بهبود عملکرد تولیدي آنها بکوشیم. مدیریت تولید مثل علاوه بر اینکه باعث افزایش در آمد دامداران از طریق افزایش تعداد بره و بزغاله متولد شده (افزایش دو قلوزایی و میزان آبستنی) میگردد گام موثري در رفع اساسی ترین چالش پیش روي اصلاح نژاد (رکورد گیري دقیق ازشجره و اتصال ژنتیکی بین گله هاي نسبتا کوچک) از طریق توسعه تلقیح مصنوعی می شود.

آيدي تلگرام :@ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393