زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار دام سبك مديران در رسانه ها

نرم افزار دام سبك مديران در رسانه ها

https://sinapress.ir/news/92926/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

http://www.yarikala.ir/news11648/%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%83-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393