زبان خود را انتخاب کنید

بالانس انرژي در دام هاي تازه زا

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

غلظت اجسام كتوني در اوايل دوره شيردهي در يك دام در بالاترين حد ممكن قرار ميگيرد که این را میتوان
به بالانس منفی انرژی و عارضه کتوز نسبت داد. در اين دوران به دليل مقدار انرژي لازم براي نگهداري و توليد نسبت به انرژي خوراك بالاتر است اين امر بر روی عملکرد و سلامتی گله های گاو شیری تاثیر منفی مي گذارد چرا كه برای تامین انرژی مورد نیاز (دامهایی با تولید بالای 30 - 40 کیلوگرم) لیپولیز )تجزیه بافت چربی ( صورت میگیرد و با بالا رفتن مقدار لیپولیز شرایط برای بروز سایر بیماری های متابولیکی فراهم مي گردد.
در اوایل شیردهی مقدار غلظت گلوکز کاهش و مقدار اسیدهای چرب آزاد غیر استریفه (NEFA) وBHB افزایش می یابد. در طی افزایش مقدار (NEFA) ، کبد عمل اکسیداسیون را اعمال میکند .از طرفی دیگر در صورت بالا بودن NEFA ، کبد برای تبدیل آن به تری گلیسرید نیز تلاش میکند و از آنجایی که ظرفیت لیپوپروتئینی کبد محدود است، همه تری گلیسرید ها توان خارج شدن از کبد را ندارند، در نتیجه در کبد تجمع پیدا میکنند که باعث ایجاد کبد چرب می شود. شیوع بیماری کتوز نیز که در اثر اکسیداسیون ناقص اسیدهای چرب و تولید اجسام کتونی صورت می گیرد بین 10 تا 40 درصد می باشد که در گاوهای اوایل شیردهی و بیشتر در سه هفته اول بعد از زایش رخ می دهد. کتوز تحت بالینی شرایط را برای ایجاد بیماری هایی نظیر جفت ماندگی، جابه جایی شیردان و ورم پستان فراهم میکند و همچنین عواقب اقتصادی نظیر کاهش میزان تولید، کاهش توان تولید مثلی را در پی خواهد داشت. در اوایل شیردهی بدلیل تجزیه بافت چربی طی بالانس منفی انرژی، مقدار اسید اولئیک در بدن و شیر افزایش می یابد. با افزایش روزهای شیردهی در شرایط معمول که دام از بالانس منفی انرژی رها می شود، انتظار میرود نسبت اسیدهای چرب متوسط وکوتاه زنجیر )سنتز دنوو( افزایش و مقدار اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه )بویژه اولئیک اسید ( کاهش یابد.

 

 

آيدي تلگرام شركت مديران : @ModiranCo

شماره تماس : 031-34401105-34401393

اينستاگرام : @modiran_34401105