زبان خود را انتخاب کنید

وضعيت توليدمثل در گله هاي گاو شيري

چرا بايد به وضعيت توليدمثل در گله هاي گاو شيري اهميت داد؟
عدم کارایی تولید مثلی در گله هاي گاو شیري، موجب عدم موفقیت و کاهش درآمد تولید کنندگان شیر میگردد. در واقع مزایاي بهبود تولیدمثل در گله روشن است در عوض دلایل عدم کارایی تولید مثلی در گله ها پیچیده و مشکل است و تشخیص علت آن کار آسانی نیست. حتی ممكن است در شرایطي كه يك گاوداري در وضعيتي به ظاهر مطلوب به سر مي برد، باز هم فرآیند تولیدمثل ایده آل نباشد، زیرا فاکتورهاي گوناگونی در روند تولیدمثل دخالت دارند. در مدیریت پرورش فهم جنبه هاي پيچيده سیکل فحلی و فرآیند تولیدمثل سالیانه، همچنین درك بسیاري از عملکردهاي فیزیولوژیک که بهم وابستگی دارند بسیار دشوار است. علاوه براین در کارایی تولیدمثل بجز مدیریت موفق گله، کارکنان گاوداري در بخشهاي مختلف: شیردوشی، خوراكسازي، تلقیح مصنوعی و مراقبت و نگهداري گاوها هم، نقش بسیار مهمی د ارند.
براي بهبود کارآیی تولیدمثلی ابتدا باید فاکتورهاي اصلی در عدم کارایی تولیدمثلی در گله تعیین گردد. معمولا فحل یابی یک مشکل بزرگ براي رسیدن به آبستنی در گله است. براي افزایش شانس آبستنی در گله، تمام مراحل سیکل فحلی هر گاو یا تلیسه اي که زایمان می کند باید بدقت مدیریت شود درك هر یک از بخشهاي سیکل فحلی همانند سیکل تولیدمثل سالیانه گاو مشکل است. در این چرخه نقاط مهم و محدودیتهاي زمانی براي دستیابی به موفقیت هاي تلقیح مصنوعی و رسیدن به باروري مناسب باید بدقت تعیین و مشخص گردد. براي رسیدن به حداکثر کارایی تولیدمثلی مدیریت بین دو زايمان (calving interval) است كه اين دوره شامل سه بخش دوره انتظار اختياري، دوره باروري با تلقيح مصنوعي و آبستني (شامل دوره خشكي) می باشد.

 

 

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

شماره تماس : 031-34401105-34401393

اينستاگرام : @modiran_34401105