زبان خود را انتخاب کنید

فيلمهاي آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران

 

 

لينك فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي - بخش اشخاص

https://www.namasha.com/v/1jcgRcCK

لينك فيلم آموزش نرم افزار پرواربندي مديران - بخش پرداخت حقوق

https://www.namasha.com/v/yIuSPJQG

لينك فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران - بخش پشتيبان گيري

https://www.namasha.com/v/o2hjSL6b

لينك فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران - بخش تعريف نژاد

https://www.namasha.com/v/bDD8Mkgr

لينك فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران - بخش ثبت دام

https://www.namasha.com/v/aP3jLipk

لينك فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران - بخش خريداران

https://www.namasha.com/v/8llxCbjC

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران - بخش عمليات روزانه

https://www.namasha.com/v/GypvvWgD

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران -بخش فاکتور خريد

https://www.namasha.com/v/WZ2hYX6c

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران - بخش فاکتور فروش

https://www.namasha.com/v/oAVMHiRp

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران - بخش فروشندگان و دلال ها

https://www.namasha.com/v/FxSzLogJ

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي مديران - بخش گروه و تعريف هزينه ها

https://www.namasha.com/v/hukt2xzl

 

 

شركت مديران تحليلگر سپاهان 

تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393