زبان خود را انتخاب کنید

سوال و جواب مسابقه نمايشگاه 99-3

سوال 3 :

 

شير توليدي رو چند بفروشم؟

جواب دوستان:

 

3009 با توجه به قيمت تمام شده  سود منصفانه و وضعيت بازا مي توان قيمت گذاري كرد     
1027 با كمك نرم افزار قيمت تمام شده مديران قيمت را در بياوريم و بعد با قيمت خريد كارخانجات مقايسه مي كنيم
1021 حدال 4500 تومان            
2017 4000 تومان            
3028 3200            
3020 300000 ريال ولي اگر سيستم بيشتر شد خوب است        
3033 35,000 ريال            
2031 با توجه به شرايط موجود و همچنين قيمت تمام شده بايد قيمت شير مانند بقيه نهاد ها افزايش يابد  
2027 اونقدر بفروشيم كه حدود 20 تا 30 درصد سود ببريم        
1030 5000            
1011 4000            
1058 4000            
1037 3000            
3022 3400            
1036 به قيمت تمام شده كه نمي دانم          
1063 برابر هزينه قيمت تمام شده يك كيلوگرم شير بر كل دام        
1014 3200            
1049 2400-2300            
2002 35,000 ريال            
1055 6000 تومان            
1071 4000            
2006 2500 تومان            
2010 3500 منطقي مي باشد            
2014

3500 تومان