زبان خود را انتخاب کنید

چهاردهمین سالگرد شرکت مدیران

چهارده سال با تکیه بر استقلال و مسئولیت اجتماعی گذشت و امروز شرکت مدیران.با پایبندی بر این مسئولیت و معطوف به منافع ملی راه خود را ادامه می دهد.