زبان خود را انتخاب کنید

اطلاعیه دورکاری جدید


اطلاعیه جدید مدیران 

 

 به دلیل دورکار شدن شرکت مدیران از امروزپنجشنبه ۹۹/۰۸/۱۵ لغایت ۹۹/۰۸/۲۳فعالیت پرسنل جهت پشتیبانی و فروش بصورت زیر خواهد بود.                                                          

 

 مدیریت گاو شیری و دام سبک - ۰۹۰۵۵۷۸۸۲۲۱                                          

 

 مدیریت کشاورزی و سام - ۰۹۱۳۰۰۸۷۴۹۵                                                    

 

 قیمت تمام شده و تغذیه -۰۹۹۱۳۸۵۱۹۱۳                                                      

 

 فروش و دیگر اطلاعات -۰۹۳۳۲۹۸۷۲۱۴                                                       

 

 

 @ModiranCo