خلاصه مطلب زمان مطالعه تاریخ گردآورنده
بررسی آماری دوره های آنلاین نرم افزارهای مدیران ۱۰دقیقه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ تهیه کنندگان

 

مهدی وکیلی ، سرپرست برگزاری کلاسها

فاطمه وکیلی ، دانشجوی رشته آمار

 جهت بررسی و شفافیت عملکرد آموزشی شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان در خصوص مباحث آموزشی ، گزارش زیر به شما همراهان عزیز تقدیم می گردد.

یاد آور می شویم که تمامی دوره های آنلاین نرم افزارهای مدیران که برگزار شده ، رایگان بوده و هزینه برگزاری آن شامل اطلاع رسانی ، مدرسین ، تهیه فضای مجازی آموزشی ، کنترل و کیفیت سنجی و همچنین ارسال مدارک و گواهی نامه های افراد حاضر توسط شرکت مدیران تامین گردیده است.

امیدواریم که شرکت کنندگان در کلاسها توانسته باشند با مفاهیم دیتا در حوزه های دامپروری و کشاورزی آشنا شده باشند.

 

گزارش کلاس های برگزار شده در سال ۱۳۹۹الی ۱۴۰۰ :

در ابتدا به تعداد کلی کلاس های برگزار شده در هر سال میپردازیم .

تعداد کل دوره ها و نکات آماری

تیتر تعداد بیشترین کمترین
کلاسهای آنلاین در سال ۱۳۹۹ ۱۷ دوره ۴۷%  در آبان ماه ۶% در مردادماه
کلاسهای آنلاین در سال ۱۴۰۰ ۳۸ دوره ۳۰% در آذر ماه ۳% در فروردین/اردیبهشت / تیر
جمع دوره    

 

عناوین دوره های برگزار شده

نرم افزار کشاورزی نرم افزار قیمت تمام شده
نرم افزار دام سبک شامل آشنایی و نحوه کار با نرم افزار نرم افزار مدیریت گله گاو شیری
کلاس اصول و روشهای درامد زایی بهینه در زمینه پرورزش دام سبک نرم افزار تغذیه
نرم افزار پروابندی نرم افزار های سم/ ورم/ ترکیب گله
نرم افزار گزارش گیر رز نرم افزار شبیه سازی رایان

 

جدول تعداد کلاس برگزار شده از هر درس در سال های ۱۴۰۰ و۱۳۹۹

تعداد هر کلاس در سال ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
کشاورزی   ۲
قیمت تمام شده   ۴
دام سبک ۳ ۲۰
آشنایی و نحوه کار با نرم افزار مدیریت گله گاو شیری   ۳
اصول و روشهای در آمد زایی بهینه در زمینه پرورش دام سبک   ۱
تغذیه ۲ ۱
پرواربندی   ۲
سم/ورم/ترکیب گله ۱ ۱
مدیرت گله دامپروری ۲ ۳
رز ۸  
شبیه سازی رایان ۱  

 

 

 

درصد کلاس تشکیل شده

 

بیشترین کلاس برگزار شده  در سال ۱۴۰۰متعلق به کلاس دام سبک با درصد ۵۴ بوده.

بیشترین کلاس برگزار شده  در سال ۱۳۹۹ تعلق به کلاس رز   با درصد ۴۷ بوده.

کلاسهای برگزار شده سال 1400

 

بیشترین شرکت کننده متعلق به کلاس دام سبک با تعداد ۸۴۱ و درصد ۳۵ بوده و کمترین متعلق به کلاس پروابندی با تعداد ۶ و درصد ۱ بوده است .

تعداد شرکت کننده در هر کلاس

تعداد ساعات هر کلاس در هر دو سال به شرح زیر هست:

 

تعداد ساعتهای هر کلاس

طولانی ترین کلاس متعلق دام سبک با ۴۸ ساعت و ۲۸ دقیقه و درصد ۴۳ بوده و کوتاه ترین متعلق به کلاس شبیه سازی رایان با یک ساعت و ۲۰ دقیقه و درصد ۱ بوده است

 

تعداد کل ساعتها

جمع کل ساعات برگزار شده کلاس ها درسال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ در هر ماه به این صورت است:

بیشترین ساعت برگزار شده در ماه ۹/۱۴۰۰ (اذر)با ۲۳ساعت برگزار شده و کمترین در ماه ۴/۱۴۰۰ (تیر) با ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه برگزار شده است.

تعداد کل ساعتها

تعداد ساعت های برگزار شده در هر دوسال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به صورت جداگانه به شرح زیر است:

 

تعداد کل ساعتها

طولانی ترین کلاس برگزار شده در سال ۱۴۰۰ متعلق به ماه ۹ (اذر ) به مدت ۲۳ ساعت و کمترین متعلق به ماه ۴ (تیر ) به مدت ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه بوده است.

طولانی ترین کلاس برگزار شده در سال ۱۳۹۹ متعلق به ماه ۸ (ابان ) به مدت ۱۷ ساعت و ۱۳ دقیقه و کمترین متعلق به ماه ۵(مرداد ) به مدت ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه بوده است.

 

جمع کل شرکت کننده گان در  کلاس ها درسال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ در هر ماه به این صورت است:

تعداد کل شرکت کنندگان

 

بیشترین شرکت کننده در کلاس ها متعلق به ماه ۱۱/۱۴۰۰ (بهمن) به تعداد ۶۴۵ نفر بوده و کمترین متعلق به ماه ۱۰/۱۴۰۰ (دی )به تعداد ۱۹ نفر بوده است.

تعداد شرکت کنندگان

تعداد ساعت های برگزار شده در هر دوسال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به صورت جداگانه به شرح زیر است:

 

تعداد شرکت کننده ها

 

بیشترین تعداد شرکت کننده در سال ۱۴۰۰ متعلق به ماه   ۱۱ (بهمن )با تعداد ۶۴۵ نفر بوده و کمترین متعلق به ماه۱۰  (دی )به تعداد ۱۹ نفر بوده است.

بیشترین تعداد شرکت کننده در سال ۱۳۹۹ متعلق به ماه ۸(ابان) با تعداد ۱۷۱نفر بوده و کمترین متعلق به ماه ۵(مرداد ) با تعداد ۴۱ نفر بوده است.

تعداد شرکت کنندگان در هر کلاس

 

تعداد شرکت کننده گان در هر کلاس در سال ۱۴۰۰:

  تعداد شرکت کنندگان در کلاس ها در سال ۱۴۰۰
کشاورزی ۱۶
قیمت تمام شده ۲۵۴
دام سبک ۷۸۵
آشنایی و نحوه کار با نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ۶۴۵
اصول و روشهای در آمد زایی بهینه در زمینه پرورش دام سبک ۱۳۷
تغذیه ۵۴
پروابندی ۶
سم/ورم/ترکیب گله ۵۷
مدیرت گله دامپروری ۱۲۸
رز *
شبیه سازی رایان *

 

بیشترین کلاس دارای شرکت کننده در سال ۱۴۰۰ متعلق به دام سبک با تعداد ۷۸۵ نفر بوده و کمترین متعلق به پروابندی با تعداد ۶ نفر  است.

تعداد شرکت کننده گان در هر کلاس در سال۱۳۹۹ :

تعداد شرکت کننده در کلاس

تعداد شرکت کنندگان در کلاس ها در سال ۱۳۹۹
دام سبک ۵۶
تغذیه ۲۴
سم/ورم/ترکیب گله ۱۵
مدیرت گله دامپروری ۵۲
رز ۱۸۸
شبیه سازی رایان ۲۸
کشاورزی  
قیمت تمام شده  
آشنایی و نحوه کار با نرم افزار مدیریت گله گاو شیری  
اصول و روشهای در آمد زایی بهینه در زمینه پرورش دام سبک  
پروابندی  

 

بیشترین کلاس دارای شرکت کننده در سال ۱۳۹۹ متعلق به رز با تعداد ۱۸۸ نفر بوده و کمترین متعلق سم/ورم/ترکیب گله با تعداد۱۵  نفر است.

طولانی ترین کلاس

تعداد ساعات های برگزار شده در سال ۱۴۰۰:

تعداد ساعت های کلاس ها در سال ۱۴۰۰
کشاورزی ۲.۵۶
قیمت تمام شده ۸.۳۹
دام سبک ۴۱.۵۶
آشنایی و نحوه کار با نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ۷.۴۲
اصول و روشهای در آمد زایی بهینه در زمینه پرورش دام سبک ۲.۳۷
تغذیه ۱.۳
پروابندی ۲.۲۶
سم/ورم/ترکیب گله ۰.۳۱
مدیرت گله دامپروری ۶.۷۸
رز  
شبیه سازی رایان  

 

طولانی ترین کلاس در سال ۱۴۰۰ متعلق به کلاس دام سبک با ۴۱ساعت و ۵۸ دقیقه بوده و کمترین متعلق به تغذیه با ۱ساعت و ۳۰ دقیقه بوده.

تعداد ساعت برگزار شده 1399

تعداد ساعات های برگزار شده در سال ۱۳۹۹ :

 

تعداد ساعت های کلاس ها در سال ۱۳۹۹
دام سبک ۶.۲۳
تغذیه ۲.۹۲
سم/ورم/ترکیب گله ۱.۷
مدیرت گله دامپروری ۲.۹۴
رز ۲۳.۵۱
شبیه سازی رایان ۱.۲
کشاورزی  
قیمت تمام شده  
آشنایی و نحوه کار با نرم افزار مدیریت گله گاو شیری  
اصول و روشهای در آمد زایی بهینه در زمینه پرورش دام سبک  
پروابندی  

 

طولانی ترین کلاس در سال۱۳۹۹  متعلق به کلاس رز با  ۲۳ ساعت و ۵۱ دقیقه بوده و کمترین متعلق به شبیه سازی رایان  با ۱ساعت و ۳۲دقیقه بوده.

 

 

 

 

 

 

شرکت مديران ارائه کننده خدمات برنامه نويسي و گزارش نويسي تخصصي وي‍ژه دامداري ها و ساير شركتها ،ارگانها و موسسات

درباره شرکت مديران

شرکت مديران ( m88.ir ) در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات نرم افزاري  به طور رسمی آغاز نمود.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم ­افزارهاي كامپيوتري در حوزه دامپروري­هاي صنعتي بخصوص گاوداري­ها، اين شركت اقدام به ارائه نرم افزارهايي در اين زمينه نموده است.

ساير خدمات مديران عبارتند از :

  • توليد نرم افزارهاي تخصصي
  • مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
  • مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
  • مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد
  • مشاور و مجري سيستمهايERP
  • طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي تجاري و..

راه های تماس با شرکت مديران

ارتباط از طريق ایمیل شرکت :

ايميل واحد فني:  

 

ارتباط از طريق تماس تلفني با دفتر مركزي:

34401393 - 031-34401105

تلفن همراه:

0913-102-6235

 

آدرس سایت رسمی شرکت مديران : www.m88.ir