زبان خود را انتخاب کنید

جلسه آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

 

جلسه آموزشی شناخت توانایی های نرم افزارهای مدیران و کارگاه نرم افزار دام سبک برگزار گردید

آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

این جلسه با هماهنگی هلدینگ مزارع نوین ایرانیان اجرا گردید و در طی آن شرکت کنندگان با این موارد آشنا گردیدند

 • نمای کلی شرکت مدیران
 • نحوه محاسبه سود در دامداری
 • شناخت و ثبت فرآیندها در دامداری
 • آشنایی با مباحث IoT ، AI و BI در نرم افزارهای مدیران
 • شناخت تجهیزات متصل به نرم افزارهای مدیران

 

آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

همچنین در این جلسه ، مهندس افشار ، از گله دام سبک فردوس زنجان، نحوه ورود اطلاعات را به کاربران آموزش دادند

این آموزش شامل موارد ثبت های متعدد در زمینه هایی همچون

 • فرآیندهای تولیدمثلی مانند : تلقیح ، فحلی، زایش، خشکی
 • رکوردشیر
 • تستهای پزشکی
 • واکسنها
 • سم
 • کارتیه
 • وزن کشی

می گردید.

در پایان نیز به شرکت کنندگان ، بسته های آموزشی مدیران و گواهینامه شرکت در دوره اعطا گردید

 

آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا