زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش درمان و توليد مثل

 

ثبت اطلاعات داروها در انبار دارو قبل از ثبت مصرف دارو توسط دام، تعریف پیش فرض های مربوط به بخش

دارو(علت مراجعه درمانی، نوع درمان، دلیل بیماری و...)