زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري- بخش جابجايي دام

 

 مشاهده تعداد بهاربندهای موجود و لیست دامهایی که در هرکدام از بهاربندها قرار گرفته اند، انتخاب

دامهای مورد نظر و وارد کردن آنها در لیست انتقال برای جابجایی در بهاربندهای مقصد،

مشاهده تاریخچه گردش یک دام در بین بهاربندها، ایجاد بهاربند جدید یا اصلاح بهاربندها در

قسمت تعریف، ثبت اطلاعات مربوط به تغییرات یک بهاربند مانند تعمیر و ... در این بخش،

نکته: بهاربندی که در آن دام وجود داشته باشد قابل حذف نیست