زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش شاخص هاي مديريت گله

 

 

بررسی عملکرد و عوامل مدیریتی،این بخش شامل گروهای زایش، تولیدمثل، ترکیب گله، شیر میباشد

که هرکدام شامل زیرگروه هستند و با رفتن به هر کدام ازین زیرگروه ها دامنه استاندار مطلوب شاخص

مورد نظر قابل مشاهده است و وضعیت دامداری درمورد آن شاخص در این دامنه مشخص شده است