زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري- بخش وقايع يكبار

 

ثبت اطلاعات مربوط به عملیاتی که در طول زندگی یک دام فقط یک بار اتفاق می افتد

(وزن از شیر گیری، قد و وزن تلیسه در اولین تلقیح و...)بصورت فردی و جمعی،

تعریف پیش فرضهای مربوط به این بخش در قسمت تعاریف برنامه