زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش تعريف پروتكل

 

 

وارد کردن هورمون های مورد نظر در پروتکل و  ثبت مراحل پروتکل در بخش تعریف پروتکل، در بخش دام

و عملیات سپس عملیات جمعی و انتخاب ارسال به پروتکل دام هایمورد نظر را بصورت جمعی وارد پروتکل کرد