زبان خود را انتخاب کنید

فیلم کلاس آنلاین نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران - جلسه دوم 2

ثبت اطلاعات رکورد تولید شیر دامها بصورت فردی و جمعی(از طریق اکسل آماده شده)، امکان ثبت اطلاعات آزمایش های مربوط به درصد چربی، پروتئین و ...، بررسی و ذخیره خطاهای احتمالی موجود در ثبت رکورد شیر و امکان اصلاح آنها 

وارد کردن اکسل مربوط به اطلاعات رکورد تولید شیر برای نوبت دوم و ذخیره خطاهای موجود در ثبت اطلاعات برای اصلاح

اصلاح خطاهای موجود درنوبت رکوردهای شیر که به صورت اکسل وارد سیستم شدند، امکان یافتن گاوهایی که دونوبت یا بیشتر رکورد تولید شیر ندارند و حذف آنها از لیست

وارد کردن اطلاعات مربوط به سم چینی بصورت فردی و جمعی(وارد کردن اطلاعات دسته ای از طریق اکسل از پیش تهیه شده)،  مشخص کردن علت مراجعه دام برای سم چینی، امکان اصلاح و یا حذف اطلاعات وارد شده، گزارش تهیه کردن از دام هایی که در تاریخ مشخصی سم چینی شدند