زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار دام سبك مديران - بخش اندازه گيري

ثبت عملیات مربوط به اندازه گیری(وزن فروش، وزن تولد، دور سینه، عرض لگن، دمای بدن و...) بصورت فردی

و جمعی، امکان اصلاح و یا حذف اطلاعات