زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش بانك و انبار اسپرم

جهت ثبت تلقیح مصنوعی در سیستم اسپرم مورد نظر در بانک اسپرم تعریف می شود، وارد کردن

لیست اسپرم های جدید بصورت دستی و یا با فایل اکسل و دسته جمعی، تعیین نوع دامی

که اسپرم آن ثبت میشود(گوسفند یا بز)، تعیین نژاد دام