زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش تعريف علايم

برای اینکه برخی دامها با یک سری ویژگی های خاص در لیست به راحتی مشخص باشند در این قسمت با تعریف

رنگ این دام ها را در لیست Bold میکنیم مثلا در بخش تعرف علایم برای

دامهایی که تب مالت دارند رنگ آبی تعریف میشود که در لیست این دامها به رنگ آبی در می آیند