زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش توليد مثل

ثبت اطلاعات درمانی و تولیدمثلی(علت مراجعه، نام دکتر، نوع درمان، شرح بیماری و ...)، اصلاح اطلاعات آخرین

ویزیت، ثبت تعاریف جدید در بخش تعاریف برنامه ها برای توصیف اطلاعات مربوط به درمان و تولید مثل،

ثبت تاریخ تلقیح منجر به آبستنی