زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش درمان و دارو بدون ويزيت

ثبت اطلاعات درمانی برای دامهایی که در گله بیمار هستند(فردی و دسته جمعی)، ثبت اطلاعات و

نحوه مصرف دارویی که برای دام بدون ویزیت پزشک تجویز شده باشد