زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش سم چيني

 

برای ثبت عملیات سمچینی با ورود ب بخش دامها و عملیات و سپس  دیگر عملیات اطلاعات سمچینی را وارد

میکنیم، امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده وجود دارد، اطلاعات سمچینی هم به صورت فردی و

هم جمعی قابل ثبت است، در بخش تعاریف برنامه ها امکان ثبت وضعیت سم و مامور سمچینی جدید وجود دارد