زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش عمليات تلقيح

 

ثبت اطلاعات مربوط به تلقیح یک دام بصورت فردی و جمعی، امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده برای شکم

فعلی(نه شکمهای قبلی)، امکان ثبت اطلاعات تلقیح طبیعی و ثبت شماره دام نر،امکان اصلاح تاریخ تلقیح منجر به

آبستنی