زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش عمليات زايش

 

ثبت اطلاعات زایش بصورت جمعی و فردی(طول دوره آبستنی، وضعیت زایمان،مامور زایش، ساعت زایش و ...)،

ثبت اطلاعات دام متولد شده(جنسیت، وزن تولد و...)