زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش واكسيناسيون

 

ثبت عملیات واکسن در سیستم با وارد شدن به بخش پزشکی و تولیدمثل(نام واکسن، مامور و تاریخ و...)

بصورت فردی و عملیات جمعی، امکان اصلاح و حذف اطلاعات دز شکم شیرواری فعلی