زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آمورشي نرم افزار كشاورزي مديران - بخش برداشت

پس از عملیات کاشت و داشت وارد این قسمت می شویم و اطلاعات مربوط به برداشت (تاریخ برداشت، مقدار ضایعات و...) را وارد میکنیم