زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي - بخش عمليات روزانه پايان برنامه ريزي

انتخاب قطعه مورد نظر و  واردکردن اطلاعات مربوط به پایان برنامه ریزی

(به علت پایان طبیعی برنامه ریزی و یا به علت پایان غیرمنتظره مثل خسارت هایی مانند سیل)،

با پایان برنامه ریزی امکان اصلاح وجود ندارد