زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي - بخش عمليات روزانه متفرقه افراد

ثبت اطلاعات پرسنلی که در قطعات کار نمیکند(نگهبانی، تمیز کردن انبار و یا تعمیر ماشین آلات)،

امکان ویرایش و یا حذف این اطلاعات