زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي - عملیات روزانه- محصول جایگزین

اگر به هر دلیلی مثل نوع خاک مجبور شویم به جای محصول تعیین شده در بودجه و برنامه ریزی

محصولی دیگر را جایگزین کنیم در این بخش برنامه ریزی مورد نظر را انتخاب کرده و

محصول دیگری در برنامه جایگزین میشود