زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي - بخش عمليات روزانه

ثبت اطلاعات روزانه، بصورت روزانه همیشه با این بخش کار میکنیم، امکان ثبت اطلاعات عملیات

روزانه اشخاص، عملیات روزانه ماشین آلات، عملیات روزانه سم پاشی و کود پاشی و...

امکان گزارش گیری ، ویرایش و حذف این اطلاعات