زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي - بخش گزارش سازي

برای گزارش گیری وارد برنامه رز می شویم در لیست گزارش ها، گزارش های آماده ای که

بعنوان پیش فرض قرار دارند را میتوان اجرا کرد و یا در قسمت طراحی گزارش ها، گزارش

مورد نظر را بسازیم