زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي - بخش خسارت

زمانی که زمین به هر علتی خسارت میبیند در این قسمت اطلاعات مربوط به خسارتی که به آن

برنامه ریزی زده شده و همچنین اطلاعات مربوط به قطعات آن برنامه ریزی ثبت می شود.

تعیین سطح خسارت محصول و درصد خسارت