زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي - بخش اشخاص

 

امكان اضافه كردن اشخاصي كه در دامپروري كار مي كنند و يا با آن در ارتباط هستند، همراه با گروه شغلي

هر شخص