زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي - بخش ثبت دام

 

شامل ثبت فاكتور خريد كه از فروشنده تا مبلغ خريد و حمل را مي تواند ثبت كرد و پس از آن

مشخصات اصلي كه امكان ثبت مشخصات و شناسه ملي هر دام را مي توان داشت