زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار سوابق تركيب گله مديران

وقتی بخواهیم ترکیب گله یک روز خاص در گذشته رو بدست بیاوریم باید ازین نرم افزار استفاده کنیم، نحوه کار با بخش استقرار سیستم، فرمواهای دلخواه و گزارشات و...،