زبان خود را انتخاب کنید

فيلم گزارشگيري رز مديران- گزارشگيري ساده

گرفتن گزارش از لیست گزارشها، نحوه کار با صفحه گزارش گیری که با نام jsc مشخص شده، کار با تنظیمات چاپ گزارش، امکان تعیین متغیرهایی که میخواهید در گزارش باشند و شرط گذاری برای متغیرها(نکته: در این قسمت تیک موجودیت دام را باید بزنید)، امکان نمایش اطلاعات گزارش به صورت چاپی با زدن دکمه پیش نمایش، امکان گروه بندی متغیر و اینکه متغیری که گروه بندی میکنیم حتما باید در اولین ستون قرار گیرد، امکان ذخیره گزارش به صورت آماده