زبان خود را انتخاب کنید

فيلم گزارشگيري رز مديران- گزارشگيري ساده- يك مثال

برای گرفتن گزارش باید وارد صفحه ای شویم که با نام jsc در لیست گزارشها مشخص شده، مثال گزارش گیری از زایش کل دامها، تعیین(تیک زدن) و شرط گذاری متغیرهای مربوط به این گزارش مثل تاریخ زایش، وضعیت زایمان، اسپرم، نحوه تولد، تاریخ تلقیح و موجودیت،  گروه بندی اسپرم برای گزارش گیری