زبان خود را انتخاب کنید

فيلم گزارشگيري رز مديران- بخش ساخت گزارشهاي تركيبي

زمانی که علاوه بر متغیر که لازم است به جدول مورد نظر اضافه کنیم لازم است یک سری محاسبات انجام شود در بخش گزارشهای ترکیبی این کار انجام میشود.زمانی که بخواهیم اطلاعات دو جدول را با هم ترکیب کنیم و از آنها گزارش بگیریم. جداولی که با هم ترکیب میکنیم باید با هم دارای یک رابطه باشند در غیر این صورت قابل ترکیب نیستند