زبان خود را انتخاب کنید

فيلم گزارشگيري رز مديران - بخش ابزارهاي اطلاعات query analayzer

آشنایی با نحوه کار با این نرم افزار، این برنامه کمک میکند که یک سری دستورات را اجرا کنیم به راحتی میتوان در آن دستورات sqlرا نوشت.در این برنامه دیتابیسهای مختلف در دسترس هستند.  و میتوانیم بگوییم که تاثیر یک دستور در زمان چقدر است