زبان خود را انتخاب کنید

فيلم گزارشگيري رز مديران- بخش دستور select

آشنایی با دستور select و  علامت هایی که همراه با این دستور قرار میگیرند مثل * که به معنای هرچیزی است