زبان خود را انتخاب کنید

فيلم گزارشگيري رز مديران- بخش مفاهيم اوليه اطلاعات

تعریف فیلد=ستون، رکورد= سطر، کد، کلید، مثال کلید در جداول مربوط به اطلاعات دامها مثل جدول خشکی که سریال و شکم زایش بعنوان کلید تعریف میشوند