زبان خود را انتخاب کنید

فیلم گزارشگیری رز مدیران- بخش مرتب سازی با order

نوشتن دستور sql در بخش برنامه نویسی، استفاده از دستور order by برای مرتب کردن یک فیلد بر اساس تاریخ یا هرچیز دیگری، تعیین ترتیب مرتب سازی از کم ب زیاد یا برعکس