زبان خود را انتخاب کنید

فيلم گزارشگيري رز مديران- مقدمه شرط گذاري

تعریف شرطهای ساده مانند مساوی، بزرگتر، کوچکتر و...، تعریف شروطی که برای existcode

هست در دستورات برنامه، و استفاده از این شروط در دستور نویسی sql،

استفاده از Not و and و or در دستورات و تعریف چگونگی استفاده از آنها