زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار تجميع اطلاعات مديران

 

اين نرم افزار براي مراكزي كه چندين شركت تحت پوشش خود دارند و ميخواهند اطلاعات اين شركتها را بصورت تجميعي داشته باشند و امكان مقايسه و گزارش گيري روي كليه شركتهاي تحت پوشش خود داشته باشند پيشنهاد ميشود .

عملكرد كلي سيستم به اينصورت است كه پس از تعريف شركتهاي تحت پوشش در مرحله اول اطلاعات هر شركت بصورت پشتيبان بايد در نرم افزار بازيابي شود و در مراحل بعدي با استفاده از نرم افزار ارسال اطلاعات ، اطلاعات ارسال شده توسط شركتها دانلود و سپس از بخش دريافت اطلاعات امكان مشاهده تغييرات اطلاعات و تصميم براي ثبت و يا عدم ثبت وجود دارد.

در نهايت ساخت بانك اطلاعات تجميعي اطلاعات كليه شركتها را بصورت يكپارچه تجميع مي كند و امكان گزارش گيري و گزارش سازي فراهم مي شود.

همچنين در اين برنامه امكان ثبت اطلاعات بازديدها و تغييرات سازماني هر شركت بصورت مجزا امكان پذير مي باشد.

 

امكانات برنامه :

1-      ثبت اطلاعات شركتهاي تحت پوشش

ورود به شبکه اطلاعات مدیران 

ورود به شبکه الطاعات مدیران

2-      امكان حذف و اصلاح اطلاعات ثبت شده براي شركتها

3-      بازيابي اطلاعات شركت انتخابي

4-      دانلود اطلاعات ارسال شده توسط هر شركت

5-      اضافه كردن اطلاعات دانلود شده به اطلاعات قبلي

6-      ثبت تغييرات سازماني هر شركت و امكان اضافه كردن فايل پيوست براي هر ثبت

 

نرم افزار تجميع اطلاعات,تغييرات منابع انساني

7-      ثبت بازديدهاي هر شركت و امكان اضافه كردن فايل پيوست براي هر ثبت

8-      ساخت بانك اطلاعات تجميعي براي اطلاعات جديد اضافه شده                                                                     

9-      امكان تعريف كاربران و تعيين سطوح دسترسي براي هر كاربر

 

نرم افزار تجميع اطلاعات

نگاه مدير,نرم افزار تجميع اطلاعات