با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارش تغذیه داممیانگین مصرف خوراک هر راس


گزارش مصرف گروه دامی
گزارش میانگین مصرف خوراک هر راس

 
گزارش مصرف خوراک گروه دامی

 
گزارش کنستانتره خوراک دام