زبان خود را انتخاب کنید

فيلمهاي آموزشي نرم افزار تغذيه مديران

 

 

 

 

 

 

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران - بخش افت

https://www.namasha.com/v/uHfab98H

 

فيلم آموزشي نرم افزار تغذيه مديران - بخش جيره

https://www.namasha.com/v/YBDw9e4k

 

فيلم آموزشي نرم افزار تغذيه مديران - بخش خوراكها

https://www.namasha.com/v/8izYmiVy

 

فيلم آموزشي نرم افزار تغذيه مديران - بخش سرك

https://www.namasha.com/v/GrtZyAoA

 

فيلم آموزشي نرم افزار تغذيه مديران - بخش كنسانتره

https://www.namasha.com/v/7gwoiDxX

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه مديران - بخش گروه هاي دامي

https://www.namasha.com/v/8rBdyFh5

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه مديران - بخش گزارشها

https://www.namasha.com/v/XbBKbIh8

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه مديران - بخش مصرف

https://www.namasha.com/v/54Tiu1PC

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه مديران - بخش تعديل

https://www.namasha.com/v/xrnlnVeG