زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران

 

م افزار كشاورزي مديران با هدف جامعيت بخشيدن به يكپارچگي اطلاعات در حوزه توليد طراحي شده است، اين نرم افزار قابليت پياده سازي و اجرا در رشته فعاليتهاي مختلف از جمله باغ، زراعت، گلخانه و شيلات را دارا مي باشد. در مجموعه هاي بزرگ توليدي كه شامل شركتهاي مادر و زير مجموعه ها مي باشند شركتهاي مادر قادر به مشاهده، پيگيري، گزارشگيري و حتي ورود اطلاعات مي باشند. بخش اطلاعات پايه بصورت مجتمع و سراسري تعريف شده است و امكان گسترش به آيتمهاي بروز را بصورت اتوماتيك دارد.

اطلاعات پايه شامل رشته فعاليت، مراحل عمليات،‌ عمليات، نهاده ها، قطعات، منابع آب، ماشين آلات، ابزارهاي اتصالي و پرسنل مي باشد. براي شروع كار نياز به تعريف برنامه ريزي بودجه مي باشد پس از آن مشخص مي شود برنامه ريزي براي چه قطعاتي در نظر گرفته شده است. و تا انتهاي برنامه ريزي كليه عمليات روزانه انجام شده براي هر بخش وارد مي شود. در اين بخش بصورت فاصله هاي زماني امكان گزارش گيري از كاركرد افراد، ماشين آلات و منابع وجود دارد همچنين امكان نمايش كليه عمليات انجام شده در يك روز براي محصولات مختلف وجود دارد.در صورتيكه برنامه ريزي به هر نحوي دچار خسارت شود امكان ورود اطلاعات خسارت و ميزان خسارت وجود دارد. همچنين در پايان برنامه ريزي امكان انحراف از بودجه و بازدهي آن محاسبه و مشخص مي شود.

در بخشهاي ديگر امكان ثبت آزمايشهاي آب، خاك، برگ و همچنين اطلاعات هواشناسي وجود دارد.

اين سيستم از نرم افزار رز براي گزارشگيري و گزارش سازي بهره مند است و كاربر امكان ساخت بيشمار گزارش دلخواه خود را دارد.

www.m88.ir
www.m888.ir

 

لينك فيلمهاي آموزشي نرم افزار كشاورزي مديران :

 

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي مديران - بخش اطلاعات پایه

https://www.namasha.com/v/5c7Hbf84

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش پایه مرکزی

https://www.namasha.com/v/koNwwzx9

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش پشتیبان و بازیابی

https://www.namasha.com/v/v47ORkxL

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي - بخش تنظيمات

https://www.namasha.com/v/upD8aOdI

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي - بخش توضیحات کلی نرم افزار

https://www.namasha.com/v/pwhrfvkX

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش طراحي بخش جديد

https://www.namasha.com/v/RqFajNsK

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش عمليات روزانه - برداشت

https://www.namasha.com/v/ZKfcMuAi

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش عمليات روزانه - برنامه ريزي

https://www.namasha.com/v/ofBrsWtz

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش عمليات روزانه - پايان برنامه ريزي

https://www.namasha.com/v/1TljEv9r

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش عمليات روزانه - پيمانكاري

https://www.namasha.com/v/ACeqaaZA

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش عمليات روزانه - خسارت

https://www.namasha.com/v/LLasOaL2

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش عمليات روزانه - متفرقه افراد

https://www.namasha.com/v/GhJdfZzV

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش عمليات روزانه - محصول جايگزين

https://www.namasha.com/v/nP88I6pO

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش عمليات روزانه

https://www.namasha.com/v/zv85k3i5

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران - بخش گزارش سازی

https://www.namasha.com/v/ikdfzSyP

 

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت كشاورزي مديران

https://www.namasha.com/v/vMlFG9Kh