زبان خود را انتخاب کنید

سوال و جواب مسابقه نمايشگاه 99-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال 6 :

آوا چيست

 

جواب دوستان:

1035

نرم افزاري است كه به فيدر متصل مي شود تا مقدار مصرف هر راس دام يا مقدار مصرف هر جز

خوراك را مشخص كرده و به سيستم تغذيه مديران متصل مي شود ت اطلاعات دقيق تري به سيستم دهد

3026 آينده و اطلاعات                        
1043 صوت ملايم                        
1050 اسم شركت آينده اطلاعا است                      
2008 نمي دانم                        
2003 آوا براي آينده دام هاي ما و نسل آينده حيوان ها مي انديشد و از همه مهمتر اينكه ساختار ايراني به كار مي برند            
1022 شركتي است كه در برنامه نوآوري و تجزيه تحيل ديتا و ارتباط آن فعاليت مي كند                
3001 با سخت افزار تغذيه نرم افزار را پشتيباني مي كنيد                    
3005 اپليكيشني است كه برروي فيدر نصب مي گردد جهت كنترل خوراك هر بهاربند و ميزان توزيع در آن بهاربند            
2026 سيستم كنترل اطلاعات دامداري                      
1061 سامانه هوشمند اطلاعات خوراك دام                      
1045 حال و آينده آمار و اطلاعات دامي ايران                      
1065 صدا- حرف- اسم دختر-صوت-صداي دلنشين                    
1001 برنامه خيلي خوب براي كنترل جيره بهاربندهاي گله                    
1070 سيستم نظارت بر روند توليد جيره خوراك دام                    
1040 توليد سخت افزار هاي جامع مكمل در صنعت دامداري براي بهره وري بهتر و توليد شير بيشتر و كنترل كامل دارم            
3015 شركت توليد نرم افزار دامداري                      
2028 جناب آقاي وكيلي و همكاران پرتلاش در عرصه دامداري                    
1028 شركت آوا آواي دامداران را شنيده و به كمك آنها مي شتابد