زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش افت

 

ثبت درصد افت برای برخی خوراک های موجود در جیره مانند سیلوی ذرت و یا یونجه،